Birthday

Posted by
Universe (Tehran, Iran) on 20 May 2013 in Abstract & Conceptual and Portfolio.

خراب از باد پائیز خمارانگیز تهرانم / خمار آن بهار شوخ و شهر آشوب شمرانم
خدایا خاطرات سرکش یک عمر شیدایی / گرفته در دماغی خسته چون خوابی پریشانم
چه دریایی چه طوفانی که من در پیچ و تاب آن / به زورقهای صاحب کشته سرگشته می مانم
ازین شورم که امشب زد به سر آشفته و سنگین / چه می گویم نمی فهمم، چه می خواهم نمی دانم

SONY DSC-HX100V 1/125 second F/5.0 ISO 800 39 mm

SONY DSC-HX100V
1/125 second
F/5.0
ISO 800
39 mm

time
birthday
mashhad