Central Tour 017

Posted by Universe (Tehran, Iran) on 30 November 2013 in Landscape & Rural and Portfolio.

زندگی زیباست ای زیبا پسند
زیبه انـدیشان به زیبایی رسند
#
آن چنان زیباست این بی بازگشت
کز برایش می توان از جان گذشت
#
زنــــدگی زیباســـت زیـــبای روان
دم به دم نو می شود این کـاروان
#
دم به دم ایــن کــاروان گـرم رو
می رود منــــزل به منزل نو به نو
#
تازه شــــو تا وارهی از نیســــتی
گــــر بمانی کـاروانی نیســـــتی
.

Sony DSC-RX100
1/500 second
F/5.6
ISO 125
78 mm (35mm equiv.)

iran
central-tour
mahalaat
محلات
آبگرم